Полтавська область витратить цього року понад 10 мільярдів гривень. Хто перевірить ефективність використання коштів?

Чи ефективно витрачають фінансові ресурси у області і як досягнути дієвого внутрішнього аудиту?

Чотири роки в Україні триває фінансова децентралізація. Уряд наголошує на зростанні бюджетів регіонів, проте як розподіляються ці кошти, чи їх ефективно використовують задля забезпечення потреб населення та розвитку регіону – надалі залишається певною загадкою, яку пересічні громадяни не поспішають розгадувати, а органи влади відверто про це говорити. Лише значні порушення чи зловживання привертають увагу загалу.

Однак, в системі управління публічними фінансами передбачений механізм, що покликаний упереджувати порушення та сприяти ефективному використанню фінансових ресурсів – внутрішній контроль та внутрішній аудит.

За рішенням Полтавської обласної ради, видатки обласного бюджету у 2018 році передбачаються в сумі  10 414 277,2 тис. грн. Чи будуть ці кошти використані ефективно чи фактично освоєні – значною мірою питання до сектору внутрішнього аудиту області.

Починаючи з 2005 року в Україні відбувається реформа системи державного внутрішнього фінансового контролю – ухвалено Концепцію розвитку державного внутрішнього фінансового контролю; внесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо базових засад організації та здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту; прийнято Стандарти внутрішнього аудиту, Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту тощо.

Логічним продовженням стало ухвалення на початку 2017 року Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, яка, поміж іншим, передбачає підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього контролю та аудиту в органах влади на центральному та місцевому рівнях.

Протягом останнього десятиріччя відбувається доволі успішна співпраця державних органів України з міжнародними інституціями, що допомагають реформувати сектор загального державного управління (проекти Twinning, SIGMA, GIZ). В рамках цих програм експертами підготовлено коментарі та рекомендації щодо управління державними фінансами, включаючи бюджетну політику, фінансовий менеджмент і контроль, внутрішній і зовнішній аудит, державні закупівлі та адміністративні послуги.

Наразі реалізовується проект у рамках двостороннього співробітництва між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Королівства Нідерланди – Програма розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України.

Крім того, розроблені та доступні на офіційному сайті Міністерства фінансів України методичні посібники з питань внутрішнього аудиту, зокрема: «Державний внутрішній фінансовий контроль: Україна та європейський досвід», «Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти», «Внутрішній фінансовий аудит», «Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України» тощо.

На сьогодні в Україні існує всебічна підтримка розвитку внутрішнього державного аудиту як з боку іноземних донорів, так і з боку законодавців. Здавалося б, за таких умов внутрішній державний аудит мав би результативно та ефективно функціонувати. Що ж відбувається насправді?

Внутрішній аудит ЦОВВ сьогодні

Запровадження підрозділів внутрішнього аудиту в ЦОВВ офіційно розпочалося 1 січня 2012 року. Йому передували інтенсивне навчання відповідальних осіб, розробка методичних посібників, що проводилися під егідою міжнародних донорів. За цей час діяльність з внутрішнього аудиту вже мала б дати відчутні результати. Натомість, за звітом Державної аудиторської служби України (ДАСУ) за 2017 рік, виявлені втрати ресурсів сягають понад 2,3 млрд грн, на 1,5 тис. підприємств; в установах і організаціях встановлено більше 1,6 млрд грн незаконних і нецільових витрат та недостач матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі майже 818,0 млн грн – по операціях з бюджетними коштами.

Найбільш розповсюдженими фінансовими порушеннями є:

незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих послуг, зайві виплати внаслідок завищення кількості чи вартості придбаних товарів;

використання грошових кредитів, позик міжнародних фінансових організацій, отриманих під гарантію Уряду України, всупереч їх цільовому призначенню;

реалізація суб’єктами господарювання товарів, робіт чи послуг безоплатно або за заниженими цінами;

проведення незаконних виплат по заробітній платі;

списання коштів на видатки/витрати без отримання товарів, робіт чи послуг або в обсягах, вищих від їх фактичної вартості;

ненарахування та неперерахування державними та комунальними підприємствами частини прибутку до бюджету;

незаконні виплати фізичним особам (компенсацій, допомог, пільг та субсидій, пенсій, стипендій), в тому числі які не мали права на їх отримання або у завищених розмірах.

Перелік є доволі неповним, але характерно, що на думку ДАСУ, ці фінансові порушення є найбільш масштабними, повторюються з року в рік. І саме внутрішній аудит покликаний упереджати виникнення цих порушень. Чому ж внутрішні аудитори не виконують покладені на них завдання?

Корені проблеми

Аналіз звітів ДАСУ дозволяє знайти відповідь на це питання. Причинами є:

недостатня чисельність працівників підрозділів внутрішнього аудиту;

виконання внутрішніми державними аудиторами несумісних завдань, що часто пов’язані з наявністю потенційного конфлікту інтересів;

поширене недотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту – проблеми документування, недостатність аудиторських процедур, неякісні аудиторські докази, неправомірність трактувань виявлених порушень тощо;

констатація виявлених фактів фінансових порушень без аналізу причин їх вчинення і наявності інших недоліків;

охоплення внутрішніми аудитами окремих малозначущих питань;

низький відсоток охоплення об’єктів аудиту (6 – 8%);

відсутність управлінських рішень за результатами внутрішніх аудитів, навіть при виявленні значних порушень та фактів шахрайства.

На фоні описаної вище ситуації з навчанням, підготовленими і оприлюдненими методичними рекомендаціями, здається дивним фактичний стан справ. Які ж дійсні причини неефективності та нерезультативності внутрішнього державного аудиту? Чому такий разючий контраст між теорією і практикою?

Відповідь на ці питання криється в достатньо тривіальних речах. По-перше, занадто низький рівень заробітних плат у державному секторі не дозволяє наймати висококомпетентних фахівців. Державний сектор у цих питаннях, на жаль, не здатен конкурувати з приватним.

По-друге, проблеми розгляду малозначущих питань та одночасне ігнорування важливих аспектів діяльності свідчать про порушення фундаментального принципу незалежності аудиторів. Інакше кажучи, внутрішні аудитори побоюються втратити роботу, якщо знаходитимуть всі ті факти, що виявляються під час перевірок зовнішніми контролюючими органами, зокрема і ДАСУ. Ця проблема також безпосередньо пов'язана з відсутністю дієвих управлінських рішень за результатами внутрішнього аудиту, що демотивують фахівців. Для чого ризикувати, вишукуючи проблеми в роботі організації та наражаючись на небезпеку бути звільненим, якщо це нікого не цікавить і не береться до уваги керівництвом?

У Полтавській області функціонує сектор внутрішнього аудиту, який в своїй організаційній структурі не спроможний вповні реалізовувати міжнародні стандарти проведення діяльності з внутрішнього аудиту, зважаючи на критично обмежену штатну структуру. В такій кількості спеціалісти з внутрішнього аудиту не здатні охопити у своїй діяльності весь спектр важливих фінансових рішень в області задля досягнення ефективності використання коштів.

Відтак, існує значна потреба у методичній та координаційній допомозі Мінфіну, оскільки немає організаційних шаблонів формування підрозділів внутрішнього аудиту, систематизації процесів та процедур, єдиної класифікації порушень. Немає законодавчого закріплення, хто має розробляти модель, системи та процеси внутрішнього аудиту на обласному рівні. На даний час такий обов’язок покладено на керівника ОДА, однак абсурдно вважати, що голова ОДА буде це робити особисто.

Чимало прогалин в законодавчому регулюванні та повільний діалог з центральним підрозділом гармонізації Міністерства фінансів, створюють як для фахівців внутрішнього аудиту, так і для керівництва області значне дискреційне поле, якого слід уникати. Поняття внутрішнього аудиту підмінюється внутрішнім контролем, який використовується для просування «потрібних» рішень, натомість питання ефективності використання коштів не береться до уваги.

Чи стане внутрішній аудит дієвим?

Для вирішення проблем потрібне широке залучення внутрішніх аудиторів до навчальних програм, де вони могли б отримати не лише теоретичні знання, а й практичну підготовку, – як здійснювати оцінку ризиків, провести анкетування, писати звіт, щоб він був зрозумілим і точним. Особливо важливим є поширення кращого досвіду колег щодо успішної реалізації функції внутрішнього аудиту.

Внутрішні аудитори наголошують на необхідності навчання керівників ЦОВВ та їх підрозділів. Наразі відчутним є нерозуміння сутності та завдань внутрішнього аудиту. Лише незначний відсоток керівників розуміють корисність внутрішніх аудиторів, які здатні не лише запобігти незаконним, нецільовим та неефективним витратам публічних ресурсів, а й взяти участь у розробці стратегічних документів, внутрішньої антикорупційної політики тощо.

Значною і довгоочікуваною підтримкою розвитку внутрішнього аудиту у державному секторі стане виконання Департаментом гармонізації внутрішнього фінансового контролю координаційних функцій у сфері фінансового управління та контролю.

Наразі в Україні закладено лише фундамент для розбудови функції внутрішнього аудиту в державному управлінні, яка може стати реальним інструментом забезпечення ефективного використання публічних ресурсів.

Створене законодавче підґрунтя, напрацьовані методичні підходи, започатковане навчання внутрішніх державних аудиторів. Утім потребують подальшого вирішення проблеми, що заважають повноцінному функціонуванню внутрішнього аудиту. Витрачені мільйони доларів міжнародних донорів на реформування цієї сфери в Україні, а також кошти власного бюджету – коштів платників податків, можуть виявитися марними втратами, якщо справу не буде доведено до логічного завершення.

Юлія Слободяник, доктор економічних наук, професор КНЕУ, ОНЕУ, експерт з контролю публічних фінансів

фінанси аудит гроші бюджет ефективність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
105 переглядів в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Убивство сталося наприкінці січня неподалік одного із садових товариств у Кременчуцькому районі. 43-річна жінка після сварки кілька разів вдарила по голові 49-річного чоловіка невстановленим твердим предметом. Від отриманих травм чоловік помер. Тоді жінка, аби приховати сліди злочину, разом зі своїм співмешканцем на автомобілі вивезла тіло убитого на територію Крюківського району Кременчука. Труп викинули на узбіччі дороги і присипали снігом. Тому знайшли...
Суспільство
Служба безпеки України затримала Євгена Моринця, відомого в соцмережах як “Біла Балаклава”. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби і в спробі державного перевороту через організацію заворушень після першого туру виборів. Як передає “Новинарня“, про це повідомив на брифінгу у вівторок, 19 лютого, заступник голови СБУ Віктор Кононенко, заявивши про викриття Службою масштабних планів щодо “гібридного” втручання в українські вибори. Представник СБУ р...
Кримінал
У ході досудового розслідування працівники  податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури області встановили, що на території однієї з нафтобаз здійснюють  незаконне виробництво неякісних паливно-мастильних матеріалів, які  реалізовували підприємствам Полтавської області. Що б підвищити якість «продукції», зловмисники  використовували  спеціальне обладнання і змішували  абсорбенти, хімічні домішки  і присадки  з...
Кримінал
ДТП сталася  вчора на трасі Київ-Харків в межах Лубенського району (вказівник показує об'їзд на Тарандинці). За попередніми даними, водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у інформаційне табло.   Заданими  поліції,  ніхто не постраждав Раніше ми розповідали Полтавцям пояснили, як замовляти індивідуальний номер на автівку
Суспільство
У Полтавській міській раді завершилася чергова сесія. Загалом, друга частина засідання минула практично без затримок. І депутати за півгодини проголосували більш ніж за три десятки питань. Мотивували це тим, що усі питання ретельно розглядали на комісіях ради. Жваве обговорення отримали лише зміни до програми ЖКГ, про які доповідав заступник міського голови Олексій Чепурко. Після його виступу депутат від "Свободи" Вадим Ящиков нагадав про свою пропозицію д...
Кримінал
Нагадаємо, тіло жінки було виявлено 06 липня 2012 року на узбіччі дороги по вул. Зінківській, 80 у Полтаві. Померла при собі мала дві фотографії із закарбованими на них чоловіками.  Більше 6 років оперативники намагалися встановити особу невідомої чи знайти  її родичів, або ж встановити людей, зображених на фотографії. Орієнтування постійно розміщували в ЗМІ, але пошуки результатів не приносили. За ці майже 7 років до поліції про зникнення схожої за описом...
Кримінал
Полтавська поліція затримала 21-річну мешканку міста Кривий Ріг, яка займалась крадіжками мобільних телефонів. До Полтави жінка приїхала декілька днів тому. Телефони викрадала із кишень та сумок полтавок, які в магазинах підбирали собі покупки.  Під час затримання у жінки виявили 6 викрадених мобільних телефонів. «Ми встановили, що декілька із них були викрадені у мешканців міста Полтава, власники ще декількох проживають в інших містах, - розповів начальни...
Суспільство
Сесія почалася вчасно,  у залі зареєструвалися 32 депутати.  Фракція « Совість України», традиційно, не бере  участі у засіданні. Перше питання порядку денного – про складення повноважень депутата міської ради від фракції БПП «Солідарність» Володимира  Печериці. Андрій Матковський прокоментував, що депутат склав повноваження за станом здоров'я.  Натомість депутатом міської ради стала Тетяна Паутова.  Затверджуючи порядок денний, учасники сесії « спіткнулис...
Суспільство
Починаючи з 1 квітня в Україні стартує другий  етап медичної реформи. Буде запроваджено електронні медичні книжки та лікарняні, а також рецепти на програму «Доступні ліки». Так розпочнеться реформа вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги.  Крім того, впровадять гарантований пакет медичних послуг. Його обсяг визначатиметься з урахуванням потреб пацієнтів, клінічної доцільності, економічної ефективності та забезпечення рівного доступу до послуг....