Які зміни для українців принесло літо-2013: закони та постанови

Цьо­го лі­та на укра­ї­н­ців че­ка­ли но­ві за­ко­ни та по­с­та­но­ви. Які змі­ни ста­ли не­очі­ку­ва­ни­ми та які обі­ця­ні вла­дою но­во­в­ве­ден­ня так і не на­бу­ли чин­но­с­ті цьо­го се­зо­ну, чи­тай­те да­лі у ма­те­рі­а­лі.

Очі­ку­ва­ли, але ві­д­к­ла­ли:

Оці­ню­ва­ти не­ру­хо­мість по-­но­во­му по­ки що не бу­дуть.

В Укра­ї­ні з 1 сер­п­ня ма­ли по-­но­во­му здій­с­ню­ва­ти ек­с­пе­р­т­ну оці­н­ку не­ру­хо­мо­с­ті. Адже Уряд вніс змі­ни в По­с­та­но­ву «Де­які пи­тан­ня про­ве­ден­ня оці­н­ки май­на для ці­лей опо­да­т­ку­ван­ня та на­ра­ху­ван­ня і спла­ти ін­ших обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів, що стя­гу­ють­ся ві­д­по­ві­д­но до за­ко­но­дав­ст­ва». Згі­д­но з до­ку­ме­н­том, оці­ню­ва­ти не­ру­хо­мість те­пер по­вин­ні ли­ше фа­хі­в­ці зі спе­ці­а­ль­ним сві­до­ц­т­вом. Че­рез ві­д­су­т­ність до­с­та­т­ньої кі­ль­ко­с­ті та­ких ек­с­пе­р­тів про­гно­зу­ва­ли тим­ча­со­ву зу­пи­н­ку ри­н­ку не­ру­хо­мо­с­ті та стрі­м­ке зро­с­тан­ня ва­р­то­с­ті їх­ніх по­с­луг. Оскі­ль­ки пла­ти­ти оці­ню­ва­чам ма­ють про­дав­ці, то, ві­д­по­ві­д­но, очі­ку­ва­лось і пі­д­ви­щен­ня ці­ни на не­ру­хо­мість.

Про­те 31 ли­п­ня Мі­н’юст опу­б­лі­ку­вав на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті ін­фо­р­ма­цію про ві­д­те­р­мі­ну­ван­ня по­с­та­но­ви на 3 мі­ся­ці. За цей час, на ду­м­ку ек­с­пе­р­тів, кі­ль­кість та рі­вень оці­ню­ва­чів зна­ч­но збі­ль­шить­ся.

Тим­ча­со­во ска­со­ву­єть­ся і по­до­ро­ж­чан­ня ав­то­мо­бі­лів

У ве­ре­с­ні очі­ку­ва­ли де­фі­ци­ту та зро­с­тан­ня цін на де­які іно­ма­р­ки. Адже в Укра­ї­ні пла­ну­ва­лось за­про­ва­джен­ня збо­ру за ути­лі­за­цію за­ко­р­дон­них ав­то. Про­те дня­ми Пре­зи­дент Ві­к­тор Яну­ко­вич до­ру­чив Пре­м’єр-­мі­ні­с­т­ру Ми­ко­лі Аза­ро­ву до­опра­цю­ва­ти за­ко­но­п­ро­ект.

На­га­да­є­мо, 4 ли­п­ня Па­р­ла­мент ух­ва­лив за­ко­но­п­ро­е­к­ти №0936 «Про ути­лі­за­цію зня­тих з екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів» та №0975 «Про вне­сен­ня змін до По­да­т­ко­во­го ко­де­к­су що­до спла­ти еко­ло­гі­ч­но­го по­да­т­ку за ути­лі­за­цію зня­тих з екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів».

Тож ім­по­р­те­рам із 1 ве­ре­с­ня до­ве­ло­ся б пла­ти­ти на ми­т­ни­ці від 5,5 ти­ся­чі до 110 ти­сяч гри­вень за од­ну ма­ши­ну.

Та­кож за­кон пе­ред­ба­чав ство­рен­ня при Мі­ні­с­тер­с­т­ві еко­ло­гії та при­ро­д­них ре­су­р­сів Фо­н­ду охо­ро­ни на­вко­ли­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, ку­ди і бу­де за­ра­хо­ву­ва­ти­ся 70% на­д­хо­джень від по­да­т­ку. У бю­джет по­вин­ні бу­ли отри­ма­ти 2-2,5 мі­ль­я­р­да гри­вень.

Ві­д­п­ра­в­ля­ю­чи на до­опра­цю­ван­ня до­ку­мент, Пре­зи­дент Укра­ї­ни, ра­див пе­ред­ба­чи­ти:

– ви­зна­чен­ня чі­т­ко­го ме­ха­ні­з­му дер­жа­в­но­го ко­н­т­ро­лю і на­гля­ду за ути­лі­за­ці­єю тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів;

– ви­зна­чен­ня по­ряд­ку ви­ко­ри­с­тан­ня ко­ш­тів, які на­д­хо­ди­ти­муть від спла­ти еко­ло­гі­ч­но­го по­да­т­ку за ути­лі­за­цію зня­тих із екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів;

– усу­нен­ня по­ло­жень, які не уз­го­джу­ють­ся з мі­ж­на­ро­д­ни­ми зо­бо­в’я­зан­ня­ми Укра­ї­ни, взя­ти­ми у про­це­сі всту­пу до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції то­р­гі­в­лі.

Що­до те­р­мі­нів у до­ру­чен­ні Гла­ви Дер­жа­ви вка­за­но – «не­від­кла­д­но».

Не очі­ку­ва­ли, але ух­ва­ли­ли:

По­да­ток на  «ди­ти­ну»

Од­ним із най­менш очі­ку­ва­них для укра­ї­н­ців став до­ку­мент під на­звою «Змі­ни до за­ко­нів що­до при­з­на­чен­ня та ін­де­к­са­ції пе­н­сії». Що­до ньо­го в ЗМІ до­сі три­ва­ють дис­ку­сії. Адже за­твер­джен­ня цьо­го, як зда­ва­лось спо­ча­т­ку,  без­не­вин­но­го до­ку­ме­н­та, озна­ча­ло об­кла­ден­ня по­да­т­ком но­во­на­ро­дже­них ма­лят. У кі­н­ці те­к­с­ту, під ни­з­кою ма­ло­з­ро­зу­мі­лих по­п­ра­вок, хо­ва­лись змі­ни до За­ко­ну «Про збір та об­лік єди­но­го вне­с­ку на за­га­ль­но­о­бо­в’я­з­ко­ве дер­жа­в­не со­ці­а­ль­не стра­ху­ван­ня». Для на­ра­ху­ван­ня вне­с­ку до­да­ли і «до­по­мо­гу у зв’я­з­ку з ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми».

До­ві­д­ко­во: Ро­з­мір та­кої до­по­мо­ги – 4 се­ре­д­ні зар­пла­т­ні жі­н­ки, яка го­ту­єть­ся на­ро­ди­ти. Ро­з­мір са­мо­го вне­с­ку – 33,2% від та­кої ба­зи, і цю су­му має спла­ти­ти ро­бо­то­да­вець.

Не­до­лі­ки

З од­но­го бо­ку, та­ка іні­ці­а­ти­ва мо­же при­з­ве­с­ти до зме­н­шен­ня  офі­цій­ної зар­пла­т­ні жі­нок ре­про­ду­к­ти­в­но­го ві­ку. Або ж ро­бо­то­да­в­ці по­ч­нуть ви­ма­га­ти цю су­му з май­бу­т­ніх ма­те­рів. Тоб­то ще од­на ве­р­сія на­с­лід­ків та­кої за­ко­но­т­во­р­чо­с­ті – жі­н­ки, які зби­ра­ють­ся на­ро­джу­ва­ти, не­до­о­т­ри­му­ва­ти­муть бі­ль­ше тре­ти­ни гро­шей, що ви­ді­ля­ють­ся їм на до­по­мо­гу у зв’я­з­ку з ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми.

Ко­ри­с­ту­ва­чі Ін­те­р­не­ту по­ши­ри­ли при­к­лад та­ких фі­нан­со­вих втрат: як­що жі­н­ка-­пра­ці­в­ник отри­мує офі­цій­но 2500 гри­вень за мі­сяць (за 4 мі­ся­ці – 10 000 гри­вень), во­на мо­же втра­ти­ти бли­зь­ко 3300 гри­вень зі сво­єї до­по­мо­ги. Або ж ро­бо­то­да­вець бу­де зни­жу­ва­ти зар­пла­ту, щоб пла­ти­ти мен­ший по­да­ток. А ще іс­нує ду­м­ка, що ва­гі­т­них вза­га­лі про­с­то зві­ль­ня­ти­муть на будь-­яких «за­кон­них» пі­д­с­та­вах.

Пе­ре­ва­га

Плюс для жі­нок у то­му, що те­пер ві­д­пу­с­т­ка за ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми (70 днів до по­ло­гів і 56 днів пі­с­ля) вхо­ди­ти­ме  до пе­н­сій­но­го ста­жу.

Спро­щен­ня для ви­ї­з­ду за ко­р­дон:

Но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­нан­ня ко­р­до­ну

Із 1 сер­п­ня на­бу­ли чин­но­с­ті но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­нан­ня укра­ї­н­сь­ко­го ко­р­до­ну для ту­ри­с­ти­ч­них груп. Но­во­в­ве­ден­ня по­вин­ні при­ш­ви­д­ши­ти цю про­це­ду­ру.

Те­пер ту­р­фі­р­ми за­зда­ле­гідь над­си­ла­ти­муть спи­сок ту­ри­с­ти­ч­ної гру­пи та ба­жа­ний час пе­ре­ти­нан­ня без­по­се­ре­д­ньо на пу­н­к­ті про­пу­с­ку. При­ко­р­дон­ни­ки ж, у свою чер­гу, ви­си­ла­ти­муть за­про­шен­ня на кон­к­ре­т­ну го­ди­ну.

До ре­чі, та­ку си­с­те­му вже те­с­ту­ва­ли, ко­ли Укра­ї­на го­ту­ва­ла­ся до Єв­ро-2012. Ни­ні за та­кою схе­мою пра­цю­ють у мі­ж­на­ро­д­них ае­ро­по­р­тах.

Спро­с­ти­ли про­це­ду­ру отри­ман­ня віз

Які зміни для українців принесло літо 2013: закони та постанови

Фото з сайту tsn.ua

Із 1 ли­п­ня на­бра­ла чин­но­с­ті Уго­да про вне­сен­ня змін до Уго­ди між Укра­ї­ною та ЄС про спро­щен­ня офо­р­м­лен­ня віз. До 14 ка­те­го­рій гро­ма­дян Укра­ї­ни, які мо­жуть ко­ри­с­ту­ва­тись піль­га­ми що­до офо­р­м­лен­ня віз, до­да­ли ще 9.

На­га­да­є­мо, що Ві­к­тор Яну­ко­вич пі­д­пи­сав За­кон «Про ра­ти­фі­ка­цію та­кої уго­ди між Укра­ї­ною і Єв­ро­со­ю­зом ще у тра­в­ні.

Згі­д­но з до­ку­ме­н­том, за спро­ще­ною схе­мою ві­зу в Єв­ро­со­юз мо­жуть отри­ма­ти во­дії мі­ж­на­ро­д­них ав­то­бу­с­них спо­лу­чень і да­ле­ко­бій­ни­ки, жу­р­на­лі­с­ти і чле­ни зні­ма­ль­них груп, бли­зь­кі ро­ди­чі гро­ма­дян кра­їн ЄС із Укра­ї­ни, а та­кож укра­ї­н­ці, які їдуть у За­хі­д­ну Єв­ро­пу лі­ку­ва­ти­ся.

Окрім то­го, ві­зу за спро­ще­ною про­це­ду­рою мо­жуть отри­ма­ти пред­ста­в­ни­ки гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій з ме­тою осві­т­ньої пі­д­го­то­в­ки, уча­с­ті в се­мі­на­рах, кон­фе­ре­н­ці­ях; уча­с­ни­ки мі­ж­на­ро­д­них ви­ста­вок, кон­фе­ре­н­цій; а та­кож – про­ча­ни та уча­с­ни­ки про­грам ЄС з при­ко­р­дон­но­го спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва.

Пре­зи­дент ве­ту­вав змі­ни до за­ко­ну про мі­с­то­бу­ду­ван­ня

У че­р­в­ні на­р­де­пи до­зво­ли­ли ще кі­ль­ка ро­ків від­да­ва­ти зе­м­лі під за­бу­до­ву. Адже ух­ва­ли­ли за­кон, яким за­бо­ро­на пе­ре­да­чі у вла­с­ність та ко­ри­с­ту­ван­ня зе­ме­ль­них ді­ля­нок і дер­жа­в­ної чи ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті ві­д­те­р­мі­но­ву­ва­лась до 2015 ро­ку.

– За чин­ною за­ко­но­да­в­чою но­р­мою, із 1 сі­ч­ня 2013 ро­ку прак­ти­ч­но зу­пи­ни­в­ся про­цес пе­ре­да­чі у вла­с­ність та ко­ри­с­ту­ван­ня фі­зи­ч­ним і юри­ди­ч­ним осо­бам зе­ме­ль­них ді­ля­нок дер­жа­в­ної або ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті. Адже го­ло­в­ною умо­вою здій­с­нен­ня цих опе­ра­цій є са­ме на­я­в­ність пла­ну зо­ну­ван­ня або де­та­ль­но­го пла­ну те­ри­то­рії, –  за­зна­чи­ли ав­то­ри до­ку­ме­н­та в по­яс­ню­ва­ль­ній за­пи­с­ці.

Ав­то­ри за­ко­ну вва­жа­ють, що все це при­з­во­дить до зна­ч­них за­три­мок у ро­з­ро­б­ці мі­с­то­бу­ді­в­ної до­ку­ме­н­та­ції.

Та не­що­да­в­но Ві­к­тор Яну­ко­вич за­сто­су­вав пра­во ве­то що­до цьо­го до­ку­ме­н­та. На ду­м­ку Гла­ви Дер­жа­ви, у за­ко­ні об­ме­жу­ють­ся пра­ва гро­ма­дян що­до мо­ж­ли­во­с­ті бра­ти участь в об­го­во­рен­ні під час пла­ну­ван­ня та за­бу­до­ви те­ри­то­рії. А та­кож з’яв­ля­ють­ся мо­ж­ли­во­с­ті для втру­чан­ня у ком­пе­те­н­цію ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня.

КП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
33 перегляди у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Культура
З 20 жовтня по 25 листопада у Полтаві відбуватиметься абсолютно унікальна подія – інтерактивна виставка роботів і новітніх технологій. Кожен відвідувач виставки зможе отримати інформацію про експонати виставки від працівників залу, які, окрім всього, зможуть навчити усіх бажаючих управляти роботами. На виставці «Місто роботів» будуть представлені інтелектуальні роботи, з якими можна спілкуватись, грати або управляти голосовими командами. Також відвідувачі...
Культура
Вже 3 листопада у Villa Крокодила відбудеться довгоочікуваний концерт гурту KAZKA. 0532 розіграє для вас 2 квитки на своїй сторінці у Фейсбук! Для того, щоб взяти участь у розіграші, треба виконати дві прості умови: 1. Зайти за цим посиланням https://www.0532.ua/afisha/full/11101 і натиснути зелену кнопку «Я рекомендую»2. Вподобати пост, зробити перепост допису на свою сторінку, бути підписаним на 0532 у ФБ. Уважно виконуйте всі умови конкурсу!! Розіграш з...
Пригоди
Трагічна пригода сталася 22-го жовтня у Кременчуці. 6-річний хлопчик перекинув на себе ємність із окропом. Внаслідок цього дитина отримала опіки правої ноги І-ІІ ступеню. Хлопчика госпіталізували до місцевої лікарні у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення.   Нагадаємо, раніше на Полтавщині госпіталізували дитину із рукою у м'ясорубці.
Суспільство
Управління Служби безпеки України в Полтавській області попередила полтавців про небезпеку з боку диверсантів і терористів. Тому силовики закликали нас бути пильними і відповідальними. СБУ просить полтавців інформувати правоохоронців у випадках: появи в регіоні осіб, які проявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, місць масового перебування людей, підприємств, об'єктів транспортної інфраструктури, будівель органів державної влади та місцевого сам...
Суспільство
На сьогодні найбільш поширене захворювання очей – катаракта. Які причини цієї хвороби й методи лікування? Ці та інші питання стали предметом нашої розмови з головним лікарем офтальмологічного центру «Іріс», офтальмохірургом вищої категорії Тетяною Вікторівною Д’яконовою. – Тетяно Вікторівно, що це за захворювання – катаракта, та які причини її появи? – Катаракта – це помутніння кришталика – лінзи, розташованої всередині ока між райдужкою і склоподібним тіл...
Суспільство
22-го жовтня у Полтаві провели акцію «Україна! Намалюй життя в любові». Її цього дня організували і провели у різних містах країни. На вулицях нашого міста до акції долучилися поліцейські управління наркозлочинності, патрульні та представники громадської організації «Сім доріг». Разом вони зафарбували у 7 мікрорайонах міста написи із оголошеннями про продаж наркотиків. Натомість, написали мотивуючі гасла: «Цінуй життя», «Кохай», «Поважай батьків», «Модно...
Пригоди
Про це 22 жовтня під час апаратної наради у Полтавській міській раді розповіла начальник управління у справах сім’ї молоді та спорту Олена Ромас. Чиновник повідомила, що тренер – майстер спорту із художньої гімнастики, працювала тренером у одній із шкіл міста із 2014-го року, сама вона – переселенка із Донецька. Раніше скарг із боку батьків на неї не було. Того дня тренувалися діти 2008-2009 року народження – готувалися до поїздки у Харків. І під час трен...
Кримінал
Протягом минулих вихідних патрульні поліцейські виявили 8 водіїв з ознаками сп’яніння. У одного із керманичів рівень алкоголю перевищував допустиму норму (0,2 проміле) у 15 разів (3.02 проміле). Нагадаємо, у ніч із суботи на неділю нетверезі водії спричинили 2 ДТП, у одному із них постраждали люди. На всіх порушників, які керували авто напідпитку, інспектори склали протоколи за ст.130 КУпАП та відсторонили їх від керування. Патрульна поліція наголошує, що...
Суспільство
За прогнозами полтавських синоптиків з обласного гідрометцентру 24-25 жовтня у Полтаві очікується сувора погода з дощем і снігом. Пориви холодного вітру суттєво знизять температуру повітря, до +5 +9 градусів. Прогноз синоптиків сайту Sinoptik.ua суттєво відрізняється від вироку полтавських метео-гуру і каже, що 24-25 жовтня у Полтаві очікується невеликий короткочасний дощ. Щоправда, температуру також передбачають низьку – у межах 4-9 градусів тепла.