Які зміни для українців принесло літо-2013: закони та постанови

Цьо­го лі­та на укра­ї­н­ців че­ка­ли но­ві за­ко­ни та по­с­та­но­ви. Які змі­ни ста­ли не­очі­ку­ва­ни­ми та які обі­ця­ні вла­дою но­во­в­ве­ден­ня так і не на­бу­ли чин­но­с­ті цьо­го се­зо­ну, чи­тай­те да­лі у ма­те­рі­а­лі.

Очі­ку­ва­ли, але ві­д­к­ла­ли:

Оці­ню­ва­ти не­ру­хо­мість по-­но­во­му по­ки що не бу­дуть.

В Укра­ї­ні з 1 сер­п­ня ма­ли по-­но­во­му здій­с­ню­ва­ти ек­с­пе­р­т­ну оці­н­ку не­ру­хо­мо­с­ті. Адже Уряд вніс змі­ни в По­с­та­но­ву «Де­які пи­тан­ня про­ве­ден­ня оці­н­ки май­на для ці­лей опо­да­т­ку­ван­ня та на­ра­ху­ван­ня і спла­ти ін­ших обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів, що стя­гу­ють­ся ві­д­по­ві­д­но до за­ко­но­дав­ст­ва». Згі­д­но з до­ку­ме­н­том, оці­ню­ва­ти не­ру­хо­мість те­пер по­вин­ні ли­ше фа­хі­в­ці зі спе­ці­а­ль­ним сві­до­ц­т­вом. Че­рез ві­д­су­т­ність до­с­та­т­ньої кі­ль­ко­с­ті та­ких ек­с­пе­р­тів про­гно­зу­ва­ли тим­ча­со­ву зу­пи­н­ку ри­н­ку не­ру­хо­мо­с­ті та стрі­м­ке зро­с­тан­ня ва­р­то­с­ті їх­ніх по­с­луг. Оскі­ль­ки пла­ти­ти оці­ню­ва­чам ма­ють про­дав­ці, то, ві­д­по­ві­д­но, очі­ку­ва­лось і пі­д­ви­щен­ня ці­ни на не­ру­хо­мість.

Про­те 31 ли­п­ня Мі­н’юст опу­б­лі­ку­вав на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті ін­фо­р­ма­цію про ві­д­те­р­мі­ну­ван­ня по­с­та­но­ви на 3 мі­ся­ці. За цей час, на ду­м­ку ек­с­пе­р­тів, кі­ль­кість та рі­вень оці­ню­ва­чів зна­ч­но збі­ль­шить­ся.

Тим­ча­со­во ска­со­ву­єть­ся і по­до­ро­ж­чан­ня ав­то­мо­бі­лів

У ве­ре­с­ні очі­ку­ва­ли де­фі­ци­ту та зро­с­тан­ня цін на де­які іно­ма­р­ки. Адже в Укра­ї­ні пла­ну­ва­лось за­про­ва­джен­ня збо­ру за ути­лі­за­цію за­ко­р­дон­них ав­то. Про­те дня­ми Пре­зи­дент Ві­к­тор Яну­ко­вич до­ру­чив Пре­м’єр-­мі­ні­с­т­ру Ми­ко­лі Аза­ро­ву до­опра­цю­ва­ти за­ко­но­п­ро­ект.

На­га­да­є­мо, 4 ли­п­ня Па­р­ла­мент ух­ва­лив за­ко­но­п­ро­е­к­ти №0936 «Про ути­лі­за­цію зня­тих з екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів» та №0975 «Про вне­сен­ня змін до По­да­т­ко­во­го ко­де­к­су що­до спла­ти еко­ло­гі­ч­но­го по­да­т­ку за ути­лі­за­цію зня­тих з екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів».

Тож ім­по­р­те­рам із 1 ве­ре­с­ня до­ве­ло­ся б пла­ти­ти на ми­т­ни­ці від 5,5 ти­ся­чі до 110 ти­сяч гри­вень за од­ну ма­ши­ну.

Та­кож за­кон пе­ред­ба­чав ство­рен­ня при Мі­ні­с­тер­с­т­ві еко­ло­гії та при­ро­д­них ре­су­р­сів Фо­н­ду охо­ро­ни на­вко­ли­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, ку­ди і бу­де за­ра­хо­ву­ва­ти­ся 70% на­д­хо­джень від по­да­т­ку. У бю­джет по­вин­ні бу­ли отри­ма­ти 2-2,5 мі­ль­я­р­да гри­вень.

Ві­д­п­ра­в­ля­ю­чи на до­опра­цю­ван­ня до­ку­мент, Пре­зи­дент Укра­ї­ни, ра­див пе­ред­ба­чи­ти:

– ви­зна­чен­ня чі­т­ко­го ме­ха­ні­з­му дер­жа­в­но­го ко­н­т­ро­лю і на­гля­ду за ути­лі­за­ці­єю тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів;

– ви­зна­чен­ня по­ряд­ку ви­ко­ри­с­тан­ня ко­ш­тів, які на­д­хо­ди­ти­муть від спла­ти еко­ло­гі­ч­но­го по­да­т­ку за ути­лі­за­цію зня­тих із екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів;

– усу­нен­ня по­ло­жень, які не уз­го­джу­ють­ся з мі­ж­на­ро­д­ни­ми зо­бо­в’я­зан­ня­ми Укра­ї­ни, взя­ти­ми у про­це­сі всту­пу до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції то­р­гі­в­лі.

Що­до те­р­мі­нів у до­ру­чен­ні Гла­ви Дер­жа­ви вка­за­но – «не­від­кла­д­но».

Не очі­ку­ва­ли, але ух­ва­ли­ли:

По­да­ток на  «ди­ти­ну»

Од­ним із най­менш очі­ку­ва­них для укра­ї­н­ців став до­ку­мент під на­звою «Змі­ни до за­ко­нів що­до при­з­на­чен­ня та ін­де­к­са­ції пе­н­сії». Що­до ньо­го в ЗМІ до­сі три­ва­ють дис­ку­сії. Адже за­твер­джен­ня цьо­го, як зда­ва­лось спо­ча­т­ку,  без­не­вин­но­го до­ку­ме­н­та, озна­ча­ло об­кла­ден­ня по­да­т­ком но­во­на­ро­дже­них ма­лят. У кі­н­ці те­к­с­ту, під ни­з­кою ма­ло­з­ро­зу­мі­лих по­п­ра­вок, хо­ва­лись змі­ни до За­ко­ну «Про збір та об­лік єди­но­го вне­с­ку на за­га­ль­но­о­бо­в’я­з­ко­ве дер­жа­в­не со­ці­а­ль­не стра­ху­ван­ня». Для на­ра­ху­ван­ня вне­с­ку до­да­ли і «до­по­мо­гу у зв’я­з­ку з ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми».

До­ві­д­ко­во: Ро­з­мір та­кої до­по­мо­ги – 4 се­ре­д­ні зар­пла­т­ні жі­н­ки, яка го­ту­єть­ся на­ро­ди­ти. Ро­з­мір са­мо­го вне­с­ку – 33,2% від та­кої ба­зи, і цю су­му має спла­ти­ти ро­бо­то­да­вець.

Не­до­лі­ки

З од­но­го бо­ку, та­ка іні­ці­а­ти­ва мо­же при­з­ве­с­ти до зме­н­шен­ня  офі­цій­ної зар­пла­т­ні жі­нок ре­про­ду­к­ти­в­но­го ві­ку. Або ж ро­бо­то­да­в­ці по­ч­нуть ви­ма­га­ти цю су­му з май­бу­т­ніх ма­те­рів. Тоб­то ще од­на ве­р­сія на­с­лід­ків та­кої за­ко­но­т­во­р­чо­с­ті – жі­н­ки, які зби­ра­ють­ся на­ро­джу­ва­ти, не­до­о­т­ри­му­ва­ти­муть бі­ль­ше тре­ти­ни гро­шей, що ви­ді­ля­ють­ся їм на до­по­мо­гу у зв’я­з­ку з ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми.

Ко­ри­с­ту­ва­чі Ін­те­р­не­ту по­ши­ри­ли при­к­лад та­ких фі­нан­со­вих втрат: як­що жі­н­ка-­пра­ці­в­ник отри­мує офі­цій­но 2500 гри­вень за мі­сяць (за 4 мі­ся­ці – 10 000 гри­вень), во­на мо­же втра­ти­ти бли­зь­ко 3300 гри­вень зі сво­єї до­по­мо­ги. Або ж ро­бо­то­да­вець бу­де зни­жу­ва­ти зар­пла­ту, щоб пла­ти­ти мен­ший по­да­ток. А ще іс­нує ду­м­ка, що ва­гі­т­них вза­га­лі про­с­то зві­ль­ня­ти­муть на будь-­яких «за­кон­них» пі­д­с­та­вах.

Пе­ре­ва­га

Плюс для жі­нок у то­му, що те­пер ві­д­пу­с­т­ка за ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми (70 днів до по­ло­гів і 56 днів пі­с­ля) вхо­ди­ти­ме  до пе­н­сій­но­го ста­жу.

Спро­щен­ня для ви­ї­з­ду за ко­р­дон:

Но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­нан­ня ко­р­до­ну

Із 1 сер­п­ня на­бу­ли чин­но­с­ті но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­нан­ня укра­ї­н­сь­ко­го ко­р­до­ну для ту­ри­с­ти­ч­них груп. Но­во­в­ве­ден­ня по­вин­ні при­ш­ви­д­ши­ти цю про­це­ду­ру.

Те­пер ту­р­фі­р­ми за­зда­ле­гідь над­си­ла­ти­муть спи­сок ту­ри­с­ти­ч­ної гру­пи та ба­жа­ний час пе­ре­ти­нан­ня без­по­се­ре­д­ньо на пу­н­к­ті про­пу­с­ку. При­ко­р­дон­ни­ки ж, у свою чер­гу, ви­си­ла­ти­муть за­про­шен­ня на кон­к­ре­т­ну го­ди­ну.

До ре­чі, та­ку си­с­те­му вже те­с­ту­ва­ли, ко­ли Укра­ї­на го­ту­ва­ла­ся до Єв­ро-2012. Ни­ні за та­кою схе­мою пра­цю­ють у мі­ж­на­ро­д­них ае­ро­по­р­тах.

Спро­с­ти­ли про­це­ду­ру отри­ман­ня віз

Які зміни для українців принесло літо 2013: закони та постанови

Фото з сайту tsn.ua

Із 1 ли­п­ня на­бра­ла чин­но­с­ті Уго­да про вне­сен­ня змін до Уго­ди між Укра­ї­ною та ЄС про спро­щен­ня офо­р­м­лен­ня віз. До 14 ка­те­го­рій гро­ма­дян Укра­ї­ни, які мо­жуть ко­ри­с­ту­ва­тись піль­га­ми що­до офо­р­м­лен­ня віз, до­да­ли ще 9.

На­га­да­є­мо, що Ві­к­тор Яну­ко­вич пі­д­пи­сав За­кон «Про ра­ти­фі­ка­цію та­кої уго­ди між Укра­ї­ною і Єв­ро­со­ю­зом ще у тра­в­ні.

Згі­д­но з до­ку­ме­н­том, за спро­ще­ною схе­мою ві­зу в Єв­ро­со­юз мо­жуть отри­ма­ти во­дії мі­ж­на­ро­д­них ав­то­бу­с­них спо­лу­чень і да­ле­ко­бій­ни­ки, жу­р­на­лі­с­ти і чле­ни зні­ма­ль­них груп, бли­зь­кі ро­ди­чі гро­ма­дян кра­їн ЄС із Укра­ї­ни, а та­кож укра­ї­н­ці, які їдуть у За­хі­д­ну Єв­ро­пу лі­ку­ва­ти­ся.

Окрім то­го, ві­зу за спро­ще­ною про­це­ду­рою мо­жуть отри­ма­ти пред­ста­в­ни­ки гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій з ме­тою осві­т­ньої пі­д­го­то­в­ки, уча­с­ті в се­мі­на­рах, кон­фе­ре­н­ці­ях; уча­с­ни­ки мі­ж­на­ро­д­них ви­ста­вок, кон­фе­ре­н­цій; а та­кож – про­ча­ни та уча­с­ни­ки про­грам ЄС з при­ко­р­дон­но­го спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва.

Пре­зи­дент ве­ту­вав змі­ни до за­ко­ну про мі­с­то­бу­ду­ван­ня

У че­р­в­ні на­р­де­пи до­зво­ли­ли ще кі­ль­ка ро­ків від­да­ва­ти зе­м­лі під за­бу­до­ву. Адже ух­ва­ли­ли за­кон, яким за­бо­ро­на пе­ре­да­чі у вла­с­ність та ко­ри­с­ту­ван­ня зе­ме­ль­них ді­ля­нок і дер­жа­в­ної чи ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті ві­д­те­р­мі­но­ву­ва­лась до 2015 ро­ку.

– За чин­ною за­ко­но­да­в­чою но­р­мою, із 1 сі­ч­ня 2013 ро­ку прак­ти­ч­но зу­пи­ни­в­ся про­цес пе­ре­да­чі у вла­с­ність та ко­ри­с­ту­ван­ня фі­зи­ч­ним і юри­ди­ч­ним осо­бам зе­ме­ль­них ді­ля­нок дер­жа­в­ної або ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті. Адже го­ло­в­ною умо­вою здій­с­нен­ня цих опе­ра­цій є са­ме на­я­в­ність пла­ну зо­ну­ван­ня або де­та­ль­но­го пла­ну те­ри­то­рії, –  за­зна­чи­ли ав­то­ри до­ку­ме­н­та в по­яс­ню­ва­ль­ній за­пи­с­ці.

Ав­то­ри за­ко­ну вва­жа­ють, що все це при­з­во­дить до зна­ч­них за­три­мок у ро­з­ро­б­ці мі­с­то­бу­ді­в­ної до­ку­ме­н­та­ції.

Та не­що­да­в­но Ві­к­тор Яну­ко­вич за­сто­су­вав пра­во ве­то що­до цьо­го до­ку­ме­н­та. На ду­м­ку Гла­ви Дер­жа­ви, у за­ко­ні об­ме­жу­ють­ся пра­ва гро­ма­дян що­до мо­ж­ли­во­с­ті бра­ти участь в об­го­во­рен­ні під час пла­ну­ван­ня та за­бу­до­ви те­ри­то­рії. А та­кож з’яв­ля­ють­ся мо­ж­ли­во­с­ті для втру­чан­ня у ком­пе­те­н­цію ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня.

 

КП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Щороку 20-го листопада відзначають Всесвітній день дитини. Його почали святкувати із 1954-го. Саме тоді ООН порекомендували всім країнам ввести це свято, як день світового братерства і взаєморозуміння дітей і дали можливість кожній країні самій вибирати, коли буде цей день. Але Всесвітній день закріплений за цією датою, щоб зміцнити солідарність і співробітництво між націями. Православна церква у цей день вшановує пам’ять святого Федота – одного з мученикі...
Екологія
Сьогодні тепло буде на Одещині та в Криму. У цих частинах України денна температура повітря становитиме +10 +15 градусів, а в інших містах до +2 +8 градусів. Опадів не буде, проте настає хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та холодом. До кінця тижня стане холодніше. Із четверга на Сході та у більшості центральних областей вночі очікується -4 -10 градусів. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.  Раніше відо...
Суспільство
Нещодавно депутат міської ради – «свободівець» Юліан Матвійчук виступив з пропозицією про ліквідацію ( чи точніше про неутворення) у Полтаві Подільської, Шевченківської та Київської районнних рад. Порушене питання викликало неабиякий резонанс, і можливо, його винесуть на пленарне засідання сесії міської ради, що відбудеться 29 листопада. Принаймні, Юліан Матвійчук дуже на це сподівається, про що він розповів сьогодні журналістам: « - Створюється робоча гру...
Суспільство
Мобільний банк Privat24 для Android додав у розділ «Здоров’я» функцію замовлення та оплати аналізів у мережі лабораторій «Сінево». Щоб скористатися сервісом, достатньо клікнути на іконку «Сінево», вибрати своє місто та зручну адресу лабораторного центру «Сінево», а також вид аналізів, які потрібно здати. Після оплати замовлення банківською карткою здати аналіз можна без черги в обраній лабораторії «Сінево», показавши пуш-повідомлення у Viber або SMS із ном...
Суспільство
Доки Україна обговорює можливе зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, для міста Полтава чи не більш важливими є інші законопроекти, які незабаром може прийняти нова рада. Ці нові закони відкриють нові можливості залучення коштів до міського бюджету та мають зменшити бюрократичні перепони при оформленні земельних питань. - Земля – це один із економічних ресурсів, який є наповнювачем нашого бюджету. Для органу місцевого самовря...
Суспільство
19-го листопада у комунальній організації «Інститут розвитку міста» обговорюють дорожню карту створення індустріального парку у місті Полтава. На початку заходу присутніх вітають перший заступник міського голови Полтави Ігор Федій (на фото)та заступник директора «Інституту розвитку міста» Петро Перетятько. Далі про переваги та можливості, які надають створення індустріальних парків, говорить Валерій Кирилко, директор компанії ЕВОН. Він, зокрема, розповідає...
Суспільство
Кременчужанка Оксана Шевченко потрапила до числа кращих мовознавців країни, майже безпомилково написавши Всеукраїнський диктант єдності. Нагадаємо, повністю без помилок диктант написали лише два учасники із усієї України. Ще 33 учасники написали слово «цифри» у заголовку без лапок. До їх числа потрапила і Оксана Шевченко – вчитель української мови та літератури Кременчуцького ліцею №30. Про це повідомляє видання «Кременчуцький телеграфЪ». Як дізналися журн...
Суспільство
Із 20-го листопада у Полтаві запрацюють додаткові прилади вимірювання швидкості TruCAM. З’являться вони на вулицях Великотирнівській, Європейській, Маршала Бірюзова та Сакко. Нагадаємо, раніше такий прилад фіксував швидкість руху авто лише на Соборності. Також два TruCAM раніше були встановлені на трасі М-22 Полтава-Олександрія та М-03 Київ-Харків-Довжанський.  Інформацію про розміщення приладів повідомили у патрульній поліції Полтавської області. У повідо...
Суспільство
15 листопада 2019 року відбулася чергова рейдова перевірка обласної робочої групи на предмет виявлення нелегальних перевезень. До перевірки долучилися працівники Управління інфраструктури Полтавської облдержадміністрації, Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області, відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у Полтавській області. Місцями перевірки стали АС-2 та АС-3 у м. Полтаві – здійснено перевірку дотримання автомобільними перев...