• Головна
  • Які зміни для українців принесло літо-2013: закони та постанови
11:29, 8 серпня 2013 р.

Які зміни для українців принесло літо-2013: закони та постанови

Цьо­го лі­та на укра­ї­н­ців че­ка­ли но­ві за­ко­ни та по­с­та­но­ви. Які змі­ни ста­ли не­очі­ку­ва­ни­ми та які обі­ця­ні вла­дою но­во­в­ве­ден­ня так і не на­бу­ли чин­но­с­ті цьо­го се­зо­ну, чи­тай­те да­лі у ма­те­рі­а­лі.

Очі­ку­ва­ли, але ві­д­к­ла­ли:

Оці­ню­ва­ти не­ру­хо­мість по-­но­во­му по­ки що не бу­дуть.

В Укра­ї­ні з 1 сер­п­ня ма­ли по-­но­во­му здій­с­ню­ва­ти ек­с­пе­р­т­ну оці­н­ку не­ру­хо­мо­с­ті. Адже Уряд вніс змі­ни в По­с­та­но­ву «Де­які пи­тан­ня про­ве­ден­ня оці­н­ки май­на для ці­лей опо­да­т­ку­ван­ня та на­ра­ху­ван­ня і спла­ти ін­ших обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів, що стя­гу­ють­ся ві­д­по­ві­д­но до за­ко­но­дав­ст­ва». Згі­д­но з до­ку­ме­н­том, оці­ню­ва­ти не­ру­хо­мість те­пер по­вин­ні ли­ше фа­хі­в­ці зі спе­ці­а­ль­ним сві­до­ц­т­вом. Че­рез ві­д­су­т­ність до­с­та­т­ньої кі­ль­ко­с­ті та­ких ек­с­пе­р­тів про­гно­зу­ва­ли тим­ча­со­ву зу­пи­н­ку ри­н­ку не­ру­хо­мо­с­ті та стрі­м­ке зро­с­тан­ня ва­р­то­с­ті їх­ніх по­с­луг. Оскі­ль­ки пла­ти­ти оці­ню­ва­чам ма­ють про­дав­ці, то, ві­д­по­ві­д­но, очі­ку­ва­лось і пі­д­ви­щен­ня ці­ни на не­ру­хо­мість.

Про­те 31 ли­п­ня Мі­н’юст опу­б­лі­ку­вав на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті ін­фо­р­ма­цію про ві­д­те­р­мі­ну­ван­ня по­с­та­но­ви на 3 мі­ся­ці. За цей час, на ду­м­ку ек­с­пе­р­тів, кі­ль­кість та рі­вень оці­ню­ва­чів зна­ч­но збі­ль­шить­ся.

Тим­ча­со­во ска­со­ву­єть­ся і по­до­ро­ж­чан­ня ав­то­мо­бі­лів

У ве­ре­с­ні очі­ку­ва­ли де­фі­ци­ту та зро­с­тан­ня цін на де­які іно­ма­р­ки. Адже в Укра­ї­ні пла­ну­ва­лось за­про­ва­джен­ня збо­ру за ути­лі­за­цію за­ко­р­дон­них ав­то. Про­те дня­ми Пре­зи­дент Ві­к­тор Яну­ко­вич до­ру­чив Пре­м’єр-­мі­ні­с­т­ру Ми­ко­лі Аза­ро­ву до­опра­цю­ва­ти за­ко­но­п­ро­ект.

На­га­да­є­мо, 4 ли­п­ня Па­р­ла­мент ух­ва­лив за­ко­но­п­ро­е­к­ти №0936 «Про ути­лі­за­цію зня­тих з екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів» та №0975 «Про вне­сен­ня змін до По­да­т­ко­во­го ко­де­к­су що­до спла­ти еко­ло­гі­ч­но­го по­да­т­ку за ути­лі­за­цію зня­тих з екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів».

Тож ім­по­р­те­рам із 1 ве­ре­с­ня до­ве­ло­ся б пла­ти­ти на ми­т­ни­ці від 5,5 ти­ся­чі до 110 ти­сяч гри­вень за од­ну ма­ши­ну.

Та­кож за­кон пе­ред­ба­чав ство­рен­ня при Мі­ні­с­тер­с­т­ві еко­ло­гії та при­ро­д­них ре­су­р­сів Фо­н­ду охо­ро­ни на­вко­ли­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, ку­ди і бу­де за­ра­хо­ву­ва­ти­ся 70% на­д­хо­джень від по­да­т­ку. У бю­джет по­вин­ні бу­ли отри­ма­ти 2-2,5 мі­ль­я­р­да гри­вень.

Ві­д­п­ра­в­ля­ю­чи на до­опра­цю­ван­ня до­ку­мент, Пре­зи­дент Укра­ї­ни, ра­див пе­ред­ба­чи­ти:

– ви­зна­чен­ня чі­т­ко­го ме­ха­ні­з­му дер­жа­в­но­го ко­н­т­ро­лю і на­гля­ду за ути­лі­за­ці­єю тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів;

– ви­зна­чен­ня по­ряд­ку ви­ко­ри­с­тан­ня ко­ш­тів, які на­д­хо­ди­ти­муть від спла­ти еко­ло­гі­ч­но­го по­да­т­ку за ути­лі­за­цію зня­тих із екс­плу­а­та­ції тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів;

– усу­нен­ня по­ло­жень, які не уз­го­джу­ють­ся з мі­ж­на­ро­д­ни­ми зо­бо­в’я­зан­ня­ми Укра­ї­ни, взя­ти­ми у про­це­сі всту­пу до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції то­р­гі­в­лі.

Що­до те­р­мі­нів у до­ру­чен­ні Гла­ви Дер­жа­ви вка­за­но – «не­від­кла­д­но».

Не очі­ку­ва­ли, але ух­ва­ли­ли:

По­да­ток на  «ди­ти­ну»

Од­ним із най­менш очі­ку­ва­них для укра­ї­н­ців став до­ку­мент під на­звою «Змі­ни до за­ко­нів що­до при­з­на­чен­ня та ін­де­к­са­ції пе­н­сії». Що­до ньо­го в ЗМІ до­сі три­ва­ють дис­ку­сії. Адже за­твер­джен­ня цьо­го, як зда­ва­лось спо­ча­т­ку,  без­не­вин­но­го до­ку­ме­н­та, озна­ча­ло об­кла­ден­ня по­да­т­ком но­во­на­ро­дже­них ма­лят. У кі­н­ці те­к­с­ту, під ни­з­кою ма­ло­з­ро­зу­мі­лих по­п­ра­вок, хо­ва­лись змі­ни до За­ко­ну «Про збір та об­лік єди­но­го вне­с­ку на за­га­ль­но­о­бо­в’я­з­ко­ве дер­жа­в­не со­ці­а­ль­не стра­ху­ван­ня». Для на­ра­ху­ван­ня вне­с­ку до­да­ли і «до­по­мо­гу у зв’я­з­ку з ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми».

До­ві­д­ко­во: Ро­з­мір та­кої до­по­мо­ги – 4 се­ре­д­ні зар­пла­т­ні жі­н­ки, яка го­ту­єть­ся на­ро­ди­ти. Ро­з­мір са­мо­го вне­с­ку – 33,2% від та­кої ба­зи, і цю су­му має спла­ти­ти ро­бо­то­да­вець.

Не­до­лі­ки

З од­но­го бо­ку, та­ка іні­ці­а­ти­ва мо­же при­з­ве­с­ти до зме­н­шен­ня  офі­цій­ної зар­пла­т­ні жі­нок ре­про­ду­к­ти­в­но­го ві­ку. Або ж ро­бо­то­да­в­ці по­ч­нуть ви­ма­га­ти цю су­му з май­бу­т­ніх ма­те­рів. Тоб­то ще од­на ве­р­сія на­с­лід­ків та­кої за­ко­но­т­во­р­чо­с­ті – жі­н­ки, які зби­ра­ють­ся на­ро­джу­ва­ти, не­до­о­т­ри­му­ва­ти­муть бі­ль­ше тре­ти­ни гро­шей, що ви­ді­ля­ють­ся їм на до­по­мо­гу у зв’я­з­ку з ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми.

Ко­ри­с­ту­ва­чі Ін­те­р­не­ту по­ши­ри­ли при­к­лад та­ких фі­нан­со­вих втрат: як­що жі­н­ка-­пра­ці­в­ник отри­мує офі­цій­но 2500 гри­вень за мі­сяць (за 4 мі­ся­ці – 10 000 гри­вень), во­на мо­же втра­ти­ти бли­зь­ко 3300 гри­вень зі сво­єї до­по­мо­ги. Або ж ро­бо­то­да­вець бу­де зни­жу­ва­ти зар­пла­ту, щоб пла­ти­ти мен­ший по­да­ток. А ще іс­нує ду­м­ка, що ва­гі­т­них вза­га­лі про­с­то зві­ль­ня­ти­муть на будь-­яких «за­кон­них» пі­д­с­та­вах.

Пе­ре­ва­га

Плюс для жі­нок у то­му, що те­пер ві­д­пу­с­т­ка за ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми (70 днів до по­ло­гів і 56 днів пі­с­ля) вхо­ди­ти­ме  до пе­н­сій­но­го ста­жу.

Спро­щен­ня для ви­ї­з­ду за ко­р­дон:

Но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­нан­ня ко­р­до­ну

Із 1 сер­п­ня на­бу­ли чин­но­с­ті но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­нан­ня укра­ї­н­сь­ко­го ко­р­до­ну для ту­ри­с­ти­ч­них груп. Но­во­в­ве­ден­ня по­вин­ні при­ш­ви­д­ши­ти цю про­це­ду­ру.

Те­пер ту­р­фі­р­ми за­зда­ле­гідь над­си­ла­ти­муть спи­сок ту­ри­с­ти­ч­ної гру­пи та ба­жа­ний час пе­ре­ти­нан­ня без­по­се­ре­д­ньо на пу­н­к­ті про­пу­с­ку. При­ко­р­дон­ни­ки ж, у свою чер­гу, ви­си­ла­ти­муть за­про­шен­ня на кон­к­ре­т­ну го­ди­ну.

До ре­чі, та­ку си­с­те­му вже те­с­ту­ва­ли, ко­ли Укра­ї­на го­ту­ва­ла­ся до Єв­ро-2012. Ни­ні за та­кою схе­мою пра­цю­ють у мі­ж­на­ро­д­них ае­ро­по­р­тах.

Спро­с­ти­ли про­це­ду­ру отри­ман­ня віз

Які зміни для українців принесло літо 2013: закони та постанови

Які зміни для українців принесло літо 2013: закони та постанови

Фото з сайту tsn.ua

Із 1 ли­п­ня на­бра­ла чин­но­с­ті Уго­да про вне­сен­ня змін до Уго­ди між Укра­ї­ною та ЄС про спро­щен­ня офо­р­м­лен­ня віз. До 14 ка­те­го­рій гро­ма­дян Укра­ї­ни, які мо­жуть ко­ри­с­ту­ва­тись піль­га­ми що­до офо­р­м­лен­ня віз, до­да­ли ще 9.

На­га­да­є­мо, що Ві­к­тор Яну­ко­вич пі­д­пи­сав За­кон «Про ра­ти­фі­ка­цію та­кої уго­ди між Укра­ї­ною і Єв­ро­со­ю­зом ще у тра­в­ні.

Згі­д­но з до­ку­ме­н­том, за спро­ще­ною схе­мою ві­зу в Єв­ро­со­юз мо­жуть отри­ма­ти во­дії мі­ж­на­ро­д­них ав­то­бу­с­них спо­лу­чень і да­ле­ко­бій­ни­ки, жу­р­на­лі­с­ти і чле­ни зні­ма­ль­них груп, бли­зь­кі ро­ди­чі гро­ма­дян кра­їн ЄС із Укра­ї­ни, а та­кож укра­ї­н­ці, які їдуть у За­хі­д­ну Єв­ро­пу лі­ку­ва­ти­ся.

Окрім то­го, ві­зу за спро­ще­ною про­це­ду­рою мо­жуть отри­ма­ти пред­ста­в­ни­ки гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій з ме­тою осві­т­ньої пі­д­го­то­в­ки, уча­с­ті в се­мі­на­рах, кон­фе­ре­н­ці­ях; уча­с­ни­ки мі­ж­на­ро­д­них ви­ста­вок, кон­фе­ре­н­цій; а та­кож – про­ча­ни та уча­с­ни­ки про­грам ЄС з при­ко­р­дон­но­го спів­ро­бі­т­ни­ц­т­ва.

Пре­зи­дент ве­ту­вав змі­ни до за­ко­ну про мі­с­то­бу­ду­ван­ня

У че­р­в­ні на­р­де­пи до­зво­ли­ли ще кі­ль­ка ро­ків від­да­ва­ти зе­м­лі під за­бу­до­ву. Адже ух­ва­ли­ли за­кон, яким за­бо­ро­на пе­ре­да­чі у вла­с­ність та ко­ри­с­ту­ван­ня зе­ме­ль­них ді­ля­нок і дер­жа­в­ної чи ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті ві­д­те­р­мі­но­ву­ва­лась до 2015 ро­ку.

– За чин­ною за­ко­но­да­в­чою но­р­мою, із 1 сі­ч­ня 2013 ро­ку прак­ти­ч­но зу­пи­ни­в­ся про­цес пе­ре­да­чі у вла­с­ність та ко­ри­с­ту­ван­ня фі­зи­ч­ним і юри­ди­ч­ним осо­бам зе­ме­ль­них ді­ля­нок дер­жа­в­ної або ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті. Адже го­ло­в­ною умо­вою здій­с­нен­ня цих опе­ра­цій є са­ме на­я­в­ність пла­ну зо­ну­ван­ня або де­та­ль­но­го пла­ну те­ри­то­рії, –  за­зна­чи­ли ав­то­ри до­ку­ме­н­та в по­яс­ню­ва­ль­ній за­пи­с­ці.

Ав­то­ри за­ко­ну вва­жа­ють, що все це при­з­во­дить до зна­ч­них за­три­мок у ро­з­ро­б­ці мі­с­то­бу­ді­в­ної до­ку­ме­н­та­ції.

Та не­що­да­в­но Ві­к­тор Яну­ко­вич за­сто­су­вав пра­во ве­то що­до цьо­го до­ку­ме­н­та. На ду­м­ку Гла­ви Дер­жа­ви, у за­ко­ні об­ме­жу­ють­ся пра­ва гро­ма­дян що­до мо­ж­ли­во­с­ті бра­ти участь в об­го­во­рен­ні під час пла­ну­ван­ня та за­бу­до­ви те­ри­то­рії. А та­кож з’яв­ля­ють­ся мо­ж­ли­во­с­ті для втру­чан­ня у ком­пе­те­н­цію ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
ТОП новини
«Торбами викидаємо зіпсовані продукти на смітники»: як у Полтаві мешканці двох будинків через перегорілий кабель "виживали" кілька днів без світла
"Це не життя, а виживання": стало відомо, як електрика потрапляє в регіон і чому без світла залишилися близько 70% споживачів Полтавщини
У Полтаваобленерго надали роз'яснення щодо графіків відключення електроенергії
«Світла має стати більше»: в Україні відремонтували потужний атомний енергоблок
Оголошення
live comments feed...