Робота за кордоном: історії із життя полтавців

Робота за кордоном у декого викликає захоплення, а в когось побоювання. Проте поїхати працювати в іншу країну все ж таки багато хто мріє. Пропонуємо почитати історії про такий досвід полтавців.

Про сез­о­нну р­оботу в ­Од­е­сі­

4­2-­р­ічна ­І­н­на з ­Полтавсько­ї ­області на­ п­оча­тку червня ­ра­зо­м із зн­айомою за о­г­о­ло­шенням­, яке п­о­ба­чила в о­дні­й із ­ук­раїнськи­х газет­, ­поїха­ла­ н­а сезо­нну ро­б­оту в ­Одесу­, ­зб­ирати­ п­олуниц­ю.­ Через­ част­і ­зливи полу­ни­ця­ поган­о ­вроди­ла цього ­сезону,­ тож заробити вдалося мало – всього 2 тисячі гри­вень за мі­сяць. То­му жі­н­ки ви­рі­ши­ли за­ли­ши­ти­ся до кі­н­ця лі­та. Ни­ні во­ни об­ла­го­ро­джу­ють те­ри­то­рію, на якій ро­с­те по­лу­ни­ця: бі­лять, при­би­ра­ють, фа­р­бу­ють. Крім то­го, зби­ра­ють пе­р­си­ки та сли­ви.

Про за­ро­бі­ток у Мо­с­к­ві

– Впе­р­ше я по­ї­хав до Мо­с­к­ви 1994 ро­ку, – ро­з­по­вів 42-рі­ч­ний Ан­д­рій. – То­ді не бу­ло жо­д­но­го офі­цій­но­го офо­р­м­лен­ня. Фі­р­ма у Пол­та­ві на­би­ра­ла охо­рон­ни­ків. Зар­пла­та ста­но­ви­ла 10 до­ла­рів на го­ди­ну із ви­ра­ху­ван­ням про­жи­ван­ня, ха­р­чу­ван­ня та пла­ти за фо­р­му. То­ді для в’ї­з­ду по­т­рі­б­но бу­ло у будь-­яко­му від­ді­лен­ні по­шти у Ро­сії за­по­в­ни­ти мі­г­ра­цій­ну фо­р­му на до­звіл пе­ре­бу­ван­ня у Ро­сії 3 мі­ся­ці. За­раз для в’ї­з­ду у цю кра­ї­ну по­т­рі­бен за­ко­р­дон­ний па­с­порт, ро­з­по­вів Ан­д­рій, пол­та­вець із 17-рі­ч­ним ста­жем ро­бо­ти у Мо­с­к­ві.

Ан­д­рій стве­р­джує, що пра­цю­ва­ти у Мо­с­к­ві ви­гі­д­но, не зва­жа­ю­чи на ви­со­кі ці­ни за жи­т­ло. Об­ме­жень що­до за­ро­бі­т­ної пла­ти для іно­зе­м­ців не­має. Як­що спе­ці­а­ліст при­ї­хав і впро­ва­джує но­ву те­х­но­ло­гію, є ви­со­ко­к­ва­лі­фі­ко­ва­ним фа­хі­в­цем пе­в­ної га­лу­зі, то і за­ро­бі­ток ві­д­по­ві­д­ний. Зар­пла­та пол­та­в­ця пі­с­ля 17 ро­ків ро­бо­ти у Мо­с­к­ві (за­раз пра­цює осо­би­с­тим по­мі­ч­ни­ком бі­з­не­с­ме­на) ста­но­вить 1500 єв­ро без ви­трат на ха­р­чу­ван­ня, жи­т­ло та про­їзд.

Пол­та­в­цю не ком­пе­н­су­ва­ли втра­ту пра­це­з­да­т­но­с­ті, на­бу­ту за ко­р­до­ном

– У нас був по­с­т­ра­ж­да­лий під час тру­до­вої екс­плу­а­та­ції, який пра­це­в­ла­ш­ту­ва­в­ся че­рез мо­л­дав­сь­ку фі­р­му, що зби­ра­ла пра­ців­ни­ків із усьо­го СНД. Їх ви­ве­з­ли до су­сі­д­ньої кра­ї­ни ро­з­би­ра­ти ста­рі бу­ди­н­ки, – ро­з­по­ві­да­ють у центрі «Ро­дин­ний дім». – Наш пол­та­вець там упав із ви­со­ти у 8 ме­т­рів і тра­в­му­ва­в­ся. Але ро­бо­то­да­вець не взяв на се­бе ві­д­по­ві­да­ль­ність. Лі­ка­рям ска­зав, що йо­го пі­до­пі­ч­ний не по­с­лу­ха­в­ся і по­ліз на де­ре­во по кі­ш­ку, так, мо­в­ляв, і тра­в­му­ва­в­ся. Дав пол­та­в­цю гро­шей на кви­ток до­до­му, на то­му вся йо­го до­по­мо­га і ві­д­по­ві­да­ль­ність за­кін­чи­лась. Ни­ні цей чо­ло­вік не мо­же на­віть отри­ма­ти ін­ва­лі­д­ність та вла­ш­ту­ва­тись на ро­бо­ту. То­му ду­же ва­ж­ли­во, аби у тру­до­во­му до­го­во­рі, який ви пі­д­пи­су­є­те, бу­ли га­ра­н­то­ва­ні ви­пла­ти та до­по­мо­га у ра­зі втра­ти пра­це­з­да­т­но­с­ті.

Пол­та­в­ка до­ві­ри­ла свій па­с­порт во­дію ав­то­бу­са і по­т­ра­пи­ла  в бо­р­дель

–  Це бу­ло кі­ль­ка ро­ків то­му, пол­та­в­ка пра­цю­ва­ла за ко­р­до­ном. По­бу­ва­в­ши у ба­ть­ків в Укра­ї­ні, її зно­ву ви­кли­ка­ють на ро­бо­ту в цю дер­жа­ву.  На ав­то­во­к­за­лі кви­т­ків не бу­ло. Во­на по­мі­ти­ла во­дія ма­р­ш­ру­т­ки, який зби­рав па­са­жи­рів до по­т­рі­б­ної їй кра­ї­ни. Сум­ні­ви бу­ли що­до во­дія, але ви­рі­ши­ла та­ки їха­ти.  Адже в са­ло­ні бу­ли ін­ші ді­в­ча­та, які за­пе­в­ни­ли її, що теж пря­му­ють на за­ро­бі­т­ки в ту мі­с­це­вість. Щоб пе­ре­но­чу­ва­ти, ав­то­бус зу­пи­ни­в­ся у яко­мусь го­те­лі. Во­дій про­мо­вив до ді­в­чат: «Да­вай­те па­с­по­р­ти, я все офо­р­м­лю, а ви йдіть вже по­се­ляй­тесь». О 5-й ра­н­ку ді­в­ча­та ви­йш­ли, та во­дія і ма­р­ш­ру­т­ки вже не бу­ло, як  і па­с­по­р­тів. То­ді во­ни по­мі­ти­ли ін­ший мі­к­ро­а­в­то­бус, у яко­му хло­п­ці спі­л­ку­ва­лись ро­сій­сь­кою. У ре­зуль­та­ті ді­в­ча­та опи­ни­лись в бо­р­де­лі. Їх зму­шу­ва­ли «об­слу­го­ву­ва­ти» клі­є­н­тів. Ви­з­во­ли­тись пол­та­в­ці вда­лось тіль­ки з ча­сом.

Ку­ди  зве­р­ну­ти­ся по до­по­мо­гу в скру­т­ній си­ту­а­ції?

– По­со­ль­с­т­во/кон­суль­сь­кі уста­но­ви Укра­ї­ни за ко­р­до­ном.

– Дер­жа­в­ні та не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції.

– До мі­с­це­вих пра­во­о­хо­ро­н­ців.

– Ор­га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­кої ді­а­с­по­ри.

– Ін­ші гро­мад­сь­кі ор­га­ні­за­ції (на­при­клад, ре­лі­гій­ні).

Най­не­бе­з­пе­ч­ні­ші кра­ї­ни:

За ста­ти­с­ти­кою Мі­ж­на­ро­д­ної ор­га­ні­за­ції з мі­г­ра­ції, най­бі­ль­ше по­с­т­ра­ж­да­лих то­р­гі­в­лею лю­дь­ми фі­к­су­ють у Ро­сії.

– А за на­шою ста­ти­с­ти­кою, в тру­до­вій екс­плу­а­та­ції най­бі­ль­ше по­с­т­ра­ж­да­ло та­кож в Ро­сії, а от що­до се­к­су­а­ль­ної, то в Ту­ре­ч­чи­ні, – за­зна­чи­ла Лі­дія Са­ф­ро­но­ва, керівник Полтавського центру «Родинний дім».

 

КП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Сьогодні у Полтавському художньому музеї відбувся економічний форум "SME-forum Полтавщина бізнесова". Він пройшов за підтримки проекту Проміс. Мета форуму - стимулювання використання ефективних підходів до підвищення конкурентоспроможності підприємств Полтавщини, прикорення індустріального розвитку через обмін досвідом та діалог "бізнес-влада". Протягом дня відбулося три засідання: "Полтавщина Бізнесова", "Полтавщина Унікальна" та "Полтавщина Ефективна". С...
Партнерський матеріал
Ще століття тому книжкам пророкували смерть від байдужості через появу телебачення. Наступного разу літературу хотіли «поховати», коли з’явився Інтернет. Утім останніми роками цікавість полтавців до друкованого слова тільки зростає – кількість відвідувачів бібліотек говорить сама за себе. Тому змінюється й сам формат бібліотек – міська влада намагається слідкувати, щоб книгозбірні йшли в ногу з часом і могли відповідати всім потребам і запитам містян. Секр...
спецпроект
День народження – це день, від якого завжди чекаєш чогось особливого. А тим більше, коли це день народження у дитинстві.  Малюк сподівається, що цей день  буде сповнений дня казки,  подарунків, свята - незабутнього , яскравого і веселого. День народження дитини - радість для усієї сім'ї. Але якщо дочка чи син може просто замріяно чекати цього дня, то на плечах батьків лежить важлива місія. Ми маємо влаштувати незабутнє дійство, аби  емоцій вистачило до на...
Культура
Учора у Полтавському краєзнавчому музеї відбулася презентація нового роману Макса Кідрука «Доки світло не згасне назавжди». Цього разу він приїхав не сам - український письменник Юрій Даценко презентував свою дебютну книгу "Пастка для різника". Захід розпочався з розповіді про неї, після чого Макс приєднався до розмови. "Пастка для різника" розповідає про Лондон 1888-го року, в якому трапляються дивні речі. Таємничий незнайомець, прозваний у народі Джеком...
Політика
12-го листопада у сесійній залі Полтавської обласної ради представляють нового голову Полтавської ОДА – Олега Синєгубова. Для його представлення із Києва до Полтави приїздить перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов. У вступному слові Сергій Трофімов бажає новому голові мати нульову толерантність до корупції, закінчити реформу децентралізації та залучити у регіон інвестиції. Вручає Олегу Синєгубову посвідчення та вручає Указ Президента п...
Політичні новини
Про це під час прес-конференції заявив перший заступник голови Полтавської обласної організації ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» в Полтавській міській раді Олег Бєлоножко. За його словами, відкриття ринку сільськогосподарської землі, яке планує протягти влада - це катастрофа, наслідки якої неможливо буде виправити.  «Україна має 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі - це 72% території України. Земля - не товар! Її не можна виробити...
Кримінал
Сьогодні уночі у Щербанівському ліції невідомі вкрали понад 30 насаджень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик: - Варвари! Що з нами сталося? Нічого святого! Вкотре показуємо низість та підлість. Інших слів немає. Діти Щербанівського ліцею разом із вчителями висадили алею з туї та ялівцю. Для кого? Для всіх, щоб раділи красі! Але не так сталося. У ніч на 12 листопада негідники викрали понад 30 насаджень! Крадем...
Суспільство
В Україні планують скасувати обов'язковий призов до армії. А ЗСУ перевести на стандарти НАТО. Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомляє, що це моживо, але не скоро: "- Це не буде скоро, це не буде протягом року, але це моя персональна мета - скасувати призов. І це позиція держави взагалі, що ми рухаємось до професійної армії згідно зі стандартами НАТО, яка підготовлена і оснащена. І головне - кожен військовослужбовець повинен знати своє місце, у...
Пригоди
Пожежа сталася 11-го листопада близько 20:15 на вулиці Магістральна у Гребінці. За викликом на місце події прибули бійці 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони спершу локалізували пожежу, а потім загасили її. Автомобіль вдалося врятувати, проте вогонь встиг знищити двигун, пошкодити панель приладів та обшивку. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Полтавській області. Нагадаємо, учора у Полтаві сталося потрійне ДТП на вулиці Маршала Бірюзова.