Робота за кордоном: історії із життя полтавців

Робота за кордоном у декого викликає захоплення, а в когось побоювання. Проте поїхати працювати в іншу країну все ж таки багато хто мріє. Пропонуємо почитати історії про такий досвід полтавців.

Про сез­о­нну р­оботу в ­Од­е­сі­

4­2-­р­ічна ­І­н­на з ­Полтавсько­ї ­області на­ п­оча­тку червня ­ра­зо­м із зн­айомою за о­г­о­ло­шенням­, яке п­о­ба­чила в о­дні­й із ­ук­раїнськи­х газет­, ­поїха­ла­ н­а сезо­нну ро­б­оту в ­Одесу­, ­зб­ирати­ п­олуниц­ю.­ Через­ част­і ­зливи полу­ни­ця­ поган­о ­вроди­ла цього ­сезону,­ тож заробити вдалося мало – всього 2 тисячі гри­вень за мі­сяць. То­му жі­н­ки ви­рі­ши­ли за­ли­ши­ти­ся до кі­н­ця лі­та. Ни­ні во­ни об­ла­го­ро­джу­ють те­ри­то­рію, на якій ро­с­те по­лу­ни­ця: бі­лять, при­би­ра­ють, фа­р­бу­ють. Крім то­го, зби­ра­ють пе­р­си­ки та сли­ви.

Про за­ро­бі­ток у Мо­с­к­ві

– Впе­р­ше я по­ї­хав до Мо­с­к­ви 1994 ро­ку, – ро­з­по­вів 42-рі­ч­ний Ан­д­рій. – То­ді не бу­ло жо­д­но­го офі­цій­но­го офо­р­м­лен­ня. Фі­р­ма у Пол­та­ві на­би­ра­ла охо­рон­ни­ків. Зар­пла­та ста­но­ви­ла 10 до­ла­рів на го­ди­ну із ви­ра­ху­ван­ням про­жи­ван­ня, ха­р­чу­ван­ня та пла­ти за фо­р­му. То­ді для в’ї­з­ду по­т­рі­б­но бу­ло у будь-­яко­му від­ді­лен­ні по­шти у Ро­сії за­по­в­ни­ти мі­г­ра­цій­ну фо­р­му на до­звіл пе­ре­бу­ван­ня у Ро­сії 3 мі­ся­ці. За­раз для в’ї­з­ду у цю кра­ї­ну по­т­рі­бен за­ко­р­дон­ний па­с­порт, ро­з­по­вів Ан­д­рій, пол­та­вець із 17-рі­ч­ним ста­жем ро­бо­ти у Мо­с­к­ві.

Ан­д­рій стве­р­джує, що пра­цю­ва­ти у Мо­с­к­ві ви­гі­д­но, не зва­жа­ю­чи на ви­со­кі ці­ни за жи­т­ло. Об­ме­жень що­до за­ро­бі­т­ної пла­ти для іно­зе­м­ців не­має. Як­що спе­ці­а­ліст при­ї­хав і впро­ва­джує но­ву те­х­но­ло­гію, є ви­со­ко­к­ва­лі­фі­ко­ва­ним фа­хі­в­цем пе­в­ної га­лу­зі, то і за­ро­бі­ток ві­д­по­ві­д­ний. Зар­пла­та пол­та­в­ця пі­с­ля 17 ро­ків ро­бо­ти у Мо­с­к­ві (за­раз пра­цює осо­би­с­тим по­мі­ч­ни­ком бі­з­не­с­ме­на) ста­но­вить 1500 єв­ро без ви­трат на ха­р­чу­ван­ня, жи­т­ло та про­їзд.

Пол­та­в­цю не ком­пе­н­су­ва­ли втра­ту пра­це­з­да­т­но­с­ті, на­бу­ту за ко­р­до­ном

– У нас був по­с­т­ра­ж­да­лий під час тру­до­вої екс­плу­а­та­ції, який пра­це­в­ла­ш­ту­ва­в­ся че­рез мо­л­дав­сь­ку фі­р­му, що зби­ра­ла пра­ців­ни­ків із усьо­го СНД. Їх ви­ве­з­ли до су­сі­д­ньої кра­ї­ни ро­з­би­ра­ти ста­рі бу­ди­н­ки, – ро­з­по­ві­да­ють у центрі «Ро­дин­ний дім». – Наш пол­та­вець там упав із ви­со­ти у 8 ме­т­рів і тра­в­му­ва­в­ся. Але ро­бо­то­да­вець не взяв на се­бе ві­д­по­ві­да­ль­ність. Лі­ка­рям ска­зав, що йо­го пі­до­пі­ч­ний не по­с­лу­ха­в­ся і по­ліз на де­ре­во по кі­ш­ку, так, мо­в­ляв, і тра­в­му­ва­в­ся. Дав пол­та­в­цю гро­шей на кви­ток до­до­му, на то­му вся йо­го до­по­мо­га і ві­д­по­ві­да­ль­ність за­кін­чи­лась. Ни­ні цей чо­ло­вік не мо­же на­віть отри­ма­ти ін­ва­лі­д­ність та вла­ш­ту­ва­тись на ро­бо­ту. То­му ду­же ва­ж­ли­во, аби у тру­до­во­му до­го­во­рі, який ви пі­д­пи­су­є­те, бу­ли га­ра­н­то­ва­ні ви­пла­ти та до­по­мо­га у ра­зі втра­ти пра­це­з­да­т­но­с­ті.

Пол­та­в­ка до­ві­ри­ла свій па­с­порт во­дію ав­то­бу­са і по­т­ра­пи­ла  в бо­р­дель

–  Це бу­ло кі­ль­ка ро­ків то­му, пол­та­в­ка пра­цю­ва­ла за ко­р­до­ном. По­бу­ва­в­ши у ба­ть­ків в Укра­ї­ні, її зно­ву ви­кли­ка­ють на ро­бо­ту в цю дер­жа­ву.  На ав­то­во­к­за­лі кви­т­ків не бу­ло. Во­на по­мі­ти­ла во­дія ма­р­ш­ру­т­ки, який зби­рав па­са­жи­рів до по­т­рі­б­ної їй кра­ї­ни. Сум­ні­ви бу­ли що­до во­дія, але ви­рі­ши­ла та­ки їха­ти.  Адже в са­ло­ні бу­ли ін­ші ді­в­ча­та, які за­пе­в­ни­ли її, що теж пря­му­ють на за­ро­бі­т­ки в ту мі­с­це­вість. Щоб пе­ре­но­чу­ва­ти, ав­то­бус зу­пи­ни­в­ся у яко­мусь го­те­лі. Во­дій про­мо­вив до ді­в­чат: «Да­вай­те па­с­по­р­ти, я все офо­р­м­лю, а ви йдіть вже по­се­ляй­тесь». О 5-й ра­н­ку ді­в­ча­та ви­йш­ли, та во­дія і ма­р­ш­ру­т­ки вже не бу­ло, як  і па­с­по­р­тів. То­ді во­ни по­мі­ти­ли ін­ший мі­к­ро­а­в­то­бус, у яко­му хло­п­ці спі­л­ку­ва­лись ро­сій­сь­кою. У ре­зуль­та­ті ді­в­ча­та опи­ни­лись в бо­р­де­лі. Їх зму­шу­ва­ли «об­слу­го­ву­ва­ти» клі­є­н­тів. Ви­з­во­ли­тись пол­та­в­ці вда­лось тіль­ки з ча­сом.

Ку­ди  зве­р­ну­ти­ся по до­по­мо­гу в скру­т­ній си­ту­а­ції?

– По­со­ль­с­т­во/кон­суль­сь­кі уста­но­ви Укра­ї­ни за ко­р­до­ном.

– Дер­жа­в­ні та не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції.

– До мі­с­це­вих пра­во­о­хо­ро­н­ців.

– Ор­га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­кої ді­а­с­по­ри.

– Ін­ші гро­мад­сь­кі ор­га­ні­за­ції (на­при­клад, ре­лі­гій­ні).

Най­не­бе­з­пе­ч­ні­ші кра­ї­ни:

За ста­ти­с­ти­кою Мі­ж­на­ро­д­ної ор­га­ні­за­ції з мі­г­ра­ції, най­бі­ль­ше по­с­т­ра­ж­да­лих то­р­гі­в­лею лю­дь­ми фі­к­су­ють у Ро­сії.

– А за на­шою ста­ти­с­ти­кою, в тру­до­вій екс­плу­а­та­ції най­бі­ль­ше по­с­т­ра­ж­да­ло та­кож в Ро­сії, а от що­до се­к­су­а­ль­ної, то в Ту­ре­ч­чи­ні, – за­зна­чи­ла Лі­дія Са­ф­ро­но­ва, керівник Полтавського центру «Родинний дім».

КП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
16 переглядів у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Як розповіли у Прокуратурі Полтавської області, в березні цього року двоє молодиків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в одному з розважальних закладів міста, почали сварку з іншим його відвідувачем. Її причиною став невчасно виданий одяг у роздягальні. Конфлікт зупинила служба охорони закладу. Проте, на вулиці чоловіки знову накинулися на потерпілого. Його повалили на землю, вдарили по голові, а потім нанесли понад 10 ударів ногами по тулубу. Сут...
Політика
Шановна громадо, однодумці! Цими днями Матковський і Каплін вчинили спробу захоплення влади в нашому місті. Чи мають вони на це право? Ні – не мають! Бо заради своїх корисливих інтересів пішли проти народної волі, проти полтавців! Більше 60% виборців віддали свої голоси за мене як за міського голову. А це – вдвічі більше, ніж набрали голосів Каплін і Матковський разом. Якщо вони хочуть прийти до влади, то повинні це робити законним шляхом. А ті зібрання, я...
Суспільство
Сьогодні вдень вздовж усієї вулиці Соборності впродовж кількох годин не працював жоден світлофор. Оскільки ця вулиця центральна, то й великих навантажених перехресть на ній вдосталь. На одному з таких – на перетині Соборності з Сінною – потік авто зменшується хіба що вночі. Сьогодні тут більше години до появи регулювальника водії майже наосліп намагалися розминутися один з одним і з пішоходами.           – За словами співробітників Полтаваобленерго, це бул...
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...
Пригоди
Вчора о 15:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у комбайні САSE 2188 у с. Велика Павлівка Зіньківського району. На місце виклику було направлено відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники локалізували пожежу о 16:25, ліквідували о 18:18. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки. Врятовано комбайн. Вогнем знищено кабіну водія, пошкоджено двигун, два колеса,...
Суспільство
Хочете сплачувати за світло навіть без доступу до комп’ютера? Без проблем. Підприємство «Полтаваобленерго» йде в ногу з часом. І готується до запуску нового мобільного додатку «Ваша абонентська книжка» для операційної системи Android. Користувачів запрошують долучатися до голосування за іконку для Play Market на сайті підприємства https://www.poe.pl.ua/голосування-за-іконку-для-мобільного. Голосування триватиме до 28 вересня. Також про те, як найшвидше пе...
Суспільство
Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у відносинах з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні, - говорить в.о начальника головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дарія Бриндак. Наприклад, порядок зносин між Україною та країнами СНД регулюється Конвенцією про правову допомогу та правов...
Політика
Новий секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота досі не може потрапити до свого робочого кабінету: ще з ранку доступ до нього заблокував Олексій Чередніченко з побратимами. Така битва титанів полтавської політики навіть відправила до лікарні депутатку-активістку Олену Чирікову-Зоріну. Як кажуть в оперативно створеному соратниками Шамоти фейсбук-пабліку Полтавська міська рада, депутатка госпіталізована у передінфарктному стані. Читайте також: Зміна...
Суспільство
Сьогодні на розгляд Верховної Ради України винесено законопроект № 8492 «Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)». Законопроект пропонує збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки та мотошоломів з 51 до 850 грн. За статистикою, щороку внаслідок ДТП гине понад 3 000 українців....